Regulamin

Zarządzający serwisem

 1. Serwis internetowy działający pod domeną www.zadbajoklimat.pl  prowadzony jest przez Fundację Ekologiczną Arka z siedzibą przy ulicy Kosmicznej 15b w Bielsku-Białej. Numer KRS: 0000226058 NIP 9372441981
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.  
 3. Serwis prezentuje informacje o realizowanej przez Fundację Ekologiczną Arka kampanii Zadbaj o Klimat oraz wszystkich akcjach ekologicznych prowadzonych w ramach tej kampanii.

Płatności online 

 1. Za pośrednictwem serwisu można przekazać darowiznę na prowadzone przez Fundację Ekologiczną Arka działania związane z edukacją dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym z naciskiem na
   - ograniczenie emisji gazów. W ramach działań znajdują się m.in.:
   - organizacja lekcji edukacyjnych
   - organizacja wystaw i happeningów
   - współpraca ze szkołami i gminami
   - przygotowywanie materiałów edukacyjnych (drukowanych, online)
   - zakup rowerów dla dzieci w ramach akcji proekologicznej Rower Pomaga
 2. Wpłata ma formę darowizny. Wpłaty może dokonać każda osoba fizyczna i prawna. 
 3. Wpłata odbywa się z pośrednictwem systemu PayU.  Przekierowanie do serwisu PayU następuje przez kliknięcie przycisku „złóż darowiznę” na stronie http://zadbajoklimat.pl/darowizna
 4. Wszelkie płatności obsługiwane przez PayU są wyrażone w PLN.
 5. Wpłatę darowizny można dokonać również za pomocą standardowego przelewu na konto: 76 1020 1390 0¬000 6602 0139 8502

Ochrona danych osobowych

 1. Szanując prawa Użytkowników strony oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych, nie ujawniania ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.
 2. Na naszej stronie internetowej zbieramy następujące dane osobowe:
   - imię i nazwisko  - podczas przekazania darowizny Użytkownik będzie proszony o podanie swojego imienia. Podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe przy przekazywaniu darowizny.
   - adres e-mail - na adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie dokonania wpłaty. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe przy przekazywaniu darowizny.
   - adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  - cookies – nasza strona wykorzystuje technologię Cookies w celu opracowywania statystyk oglądalności.
 3. Fundacja nie udostępnia żadnych danych osobom trzecim z wyjątkiem tych podmiotów, z którymi współpraca jest niezbędna do realizacji postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Użytkownik ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu użytkownik przesyła wiadomość e-mail pod w.owczarz@fundacjaarka.pl lub listem poleconym na adres: Fundacja Ekologiczna Arka, ul. Kosmiczna 15b 43-300 Bielsko-Biała.

Postanowienia końcowe

 1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niezgodnie z prawem przez osoby trzecie treści i zasobów strony.
 2. Fundacja nie gwarantuje możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania stron Serwisu ze względów technicznych.
 3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu w wyniku w szczególności: 
   - działania sił wyższych,
   - niezabezpieczenia oprogramowania komputera Użytkownika podłączonego do sieci Internet  przed ingerencją osób trzecich,
   - braku ciągłości świadczenia usług Serwisu z powodów niezależnych od Fundacji,
   - nieprawidłowego użytkowania Serwisu,
   - naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 4. Wszelkie uwagi, pytania i opinie dotyczące funkcjonowania strony Użytkownicy mogą przesyłać na adres: w.owczarz@fundacjaarka.pl.
 5. Regulamin jest ogólnodostępny i obowiązuje z dniem jego obwieszczenia tj. z dniem 01.02.2016 Fundacja zastrzega sobie prawo do jego późniejszych zmian.
 6. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Wszystkie kwestie, które nie zostały poruszone w niniejszym Regulaminie regulują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Arka.